155mm ShKH ZUZANA - fotoalbum


155mm ShKH HIMALAYA - fotoalbum


155mm ShKH ZUZANA (HIMALAYA) - vkres« SPÄ